За HeERO

 .

Цели

Основната цел на проекта HeERO е да подготви за внедряване на необходимата инфраструктура в Европа с намерението да се реализира хармонизираната пан-Европейска оперативносъвместима услуга за обаждания за спешни случаи от превозното средство "eCall". Имплементирането на услугата eCall на европейско ниво трябва да отчита две важни условия от които ще зависи успешното й функциониране:

 • Оперативна съвместимост и непркъсваемост на услугата през границата:: възможността за всяко превозно средство от всяка европейска държава, пътуващо през Европа да използва услугата Call в случай на сериозен пътен инцидент би трябвало да бъде двигател на услугата. Въпросът с оперативната съвместимост покрива не само техническото решение, но и аспектите на експлоатацият
 • Хармонизация:: услугата eCall може да функционира правилно в Европа само, ако е разработена хармонизирано в различните държави, отчитайки различните национални импленентации. Използването на 112/Е112 представляват първите стъпки за реализирането на този хармонизиран подход.

За да се адресират различните аспекти, касаещи оперативната съвместимост и хармонизацията на eCall имплементацията, на високо ниво се идентифицират следните цели на проектите за предварително внедряване:

 • Определяне на екплоатационните и функционални изисквания за надгарждане към всички елементи от веригата на eCall услугата (Интегрираната спаителни системи на Центровете 112 - PSAP - ове, телекомуникациия-112/E112, и т.н.) за обслужване на eCall повиквания
 • Използване на наличните европейски стандарти за пан-Общо Европейския eCall
 • Извършване на необходимите технически и експлоатационни подобрения на инфраструктурата
 • Определяне на възможната употреба на eCall системата за обществени и/или частни услуги с добавена стойност
 • Създаване на материали за обучение на операторите, които ще приемат eCall обажданията
 • Сертификационни оценъчни процедури на оборудването за услугата eCall в сътрудничество с проектния екип на Европейския комитет за стандартизация (CEN Project Team)
 • Създаване на препоръки за предстоящи дейности по предварително разгръщане и внедряване на eCall в Европа
 • Пополяризиране на резултатите и добрите практики от пилотните проекти сред други страни-членки и асоциирани страни на ЕС, които не са част от пилотния проект HeERO
 • Демонстриране на оперативната съвместимост и непрекъснатост на хармонизираната услуга eCall в ЕС
 .
 .
 .