Over HeERO

 .

Visie

HeERO is verantwoordelijk voor de voorbereiding, uitvoering en coördinatie van 112 eCall-pilots op Europees niveau, met inachtname van de Europese eisen zoals die zijn vastgelegd en goedgekeurd door de Europese Standaardisatie Autoriteiten.

Methodologie
De pilot start met een state-of-the-art analyse om de voorwaarden te bepalen waaraan voldaan moet worden alvorens eCall ingevoerd kan worden en welke aanpassingen van de infrastructuur daarvoor nodig zijn. Hierbij ligt de nadruk op de interface die ingebouwd dient te worden in de voertuigen, de telecommunicatie (in het bijzonder met betrekking tot 112/E112) en de PSAP-infrastructuur.
Aan de hand van de resultaten van de analyse wordt voor elk land een implementatieplan opgesteld ter begeleiding van de invoering en de testfase. Tegelijkertijd worden een opleidingsplan en procedures opgesteld voor het omgaan met E112 noodoproepen.
In deze fase wordt door middel van het creëren van levensechte situaties getest of de verschillende onderdelen van het systeem goed werken. De bedoeling is dat alle systemen en procedures die uiteindelijk nodig zijn om eCall in heel Europa te laten werken beoordeeld worden.
De testresultaten worden geëvalueerd zodat postitieve factoren en obstakels aan het licht komen. De algehele uitkomst van de pilots zullen opgenomen worden in de aanbevelingen voor de toekomstige invoering van eCall in Europa.

De landen waar de pilot gehouden wordt.
De HeERO pilot bestaat uit nationale en internationale pilots die gehouden worden in Roemenië, Duitsland, Tsjechië, Finland, Italië, Nederland, Griekenland, Kroatië en Zweden. Het project kent ook kruistesten met het Russiche ERA-GLONASS-systeem. Meer dan 100 voertuigen voorzien van eCall zullen rondrijden in de verschillende deelnemende lidstaten en geassocieerde staten en tevens grensoverschrijdende ritten maken.
HeERO zal ook grensoverschrijdende activiteiten met Rusland omvatten, zodat getest kan worden of eCall-compatibel is met het Russische ERA-GLONASS-systeem.

eCall-eisen
HeERO zal de aan eCall gestelde en door de Europese Standardisatie Autoriteiten goedgekeurde eisen testen en beoordelen, namelijk ETSI MSG en CEN TC 278 WG 15.

Openheid
De uit de pilot naar voren gekomen specifieke interfaces en protocollen die gelden voor eCall zullen overgedragen worden naar de ESO die zich reeds bezighouden met de eisen gesteld aan eCall (CEN en ETSI) zodat het standaardisatieproces verfijnd en voltooien. De specificaties zullen middels een update van de eCall Implementatie Richtlijnen tevens verspreid worden onder de eCall-stakeholders die niet direct deelnemen aan de pilot via het Europese eCall Implementatie Platform
Sommige uitkomsten van HeERO bestaan uit updates en nieuwe procedures voor het omgaan met noodoproepen. Deze worden in een nieuwe versie van de eCall Implementatie Richtlijnen opgenomen en zeer nadrukkelijk gedeeld met de vertegenwoordigers van de EES via de leden van EENA en hun netwerk.
Naast het verspreiden van de uitkomsten op Europees niveau ziet elke deelnemende lidstaat er ook op toe dat de resultaten van de pilot op nationaal niveau gedeeld worden met anderen door middel van specifieke activiteiten die gericht zijn op het verspreiden van informatie.

Effect
HeERO zal een aantal rapporten het licht doen schijnen met betrekking tot de invoering van eCall en de "best practices" die bijdragen aan het gebruik ervan in de deelnemende lidstaten en de anden die niet betrokken zijn bij de pilots. Het belangrijkste effect op de lange termijn is een voortdurend en onderling te gebruiken eCall in alle betrokken landen. Daar eCall een veelbelovend systeem is zal dit leiden tot een toegenomen verkeersveiligheid.

 .
 .
 .