Internationellt samarbete

 .

HeERO multinationell pilot

De lokala organisationerna som har använts i varje nationell pilot kommer att användas inom den multinationella piloten.

Det behövs ingen särskild uppsättning eller ytterligare hårdvaru- eller mjukvaruutrustning för den multinationella piloten eftersom syftet med piloten är att verifiera att en utländsk bil som reser i ett annat land kan skicka ett eCall (röst och data) till den lokala larmmottagningscentralen. Den multinationella piloten kommer att fastställa ifall ett eCall som genererats av ett utländskt fordonsbaserat system är funktionsdugligt till att sömlöst följa den lokalt implementerade dirigeringen av 112 eCall. De europeiska gemensamma standarderna som implementerats i de nationella piloterna kommer att användas även för den multinationella piloten för att utvärdera validiteten hos dessa standarder för tjänstens interoperabilitet i Europa.

Syftet är att testa och utvärdera interoperabiliteten hos tjänsten över Europa genom att använda de överenskomna europeiska standarderna.

 .

ERA GLONASS-projektet

Ryssland undersöker för tillfället införandet av eCall inom ERA GLONASS-projektet, ett federalt program med hög prioritet som stöds av premiärminister Vladimir Putin då det anses vara ett nyckelprojekt för att förbättra säkerheten på vägar och samtidigt underlätta moderniseringen av Rysslands ekonomi. Med hänsyn till att det ryska ERA GLONASS-systemet och det europeiska 112 eCall-systemet inte är identiska är det viktigt att säkerställa förenligheten mellan de två systemen. Transportflödena från Europa till Ryssland och från Ryssland till Europa kommer att öka och människor som korsar EUs gränser kommer att behöva samma räddningsinsatser. Därför måste gemensamma standarder användas för att förse europeiska bilar med täckning av tjänsten i Ryssland och detsamma för ryska bilar i EU. Ur detta perspektiv är det avgörande att synkronisera de ryska och europeiska satsningarna redan i de första stadierna. Av dessa skäl kommer HeERO och ERA GLONASS att testa interoperabiliteten hos de två systemen genom minst en gemensam pilot som involverar åtminstone följande HeERO-partners: Kroatien, Rumänien och Finland.

 .
 .
 .