Om HeERO

 .

Mål

Det övergripande målet med HeERO är att förbereda införandet av nödvändig infrastruktur i Europa med syftet att förverkliga den samordnade europeiska fordonsbaserade nödsamtalstjänsten "eCall". För att eCall-tjänsten ur ett operativt perspektiv ska bli framgångsrik på europeisk nivå bör hänsyn tas till två betydande villkor vid implementationen:

 • Interoperabilitet och gränsöverskridande kontinuitet:drivkraften bakom tjänsten bör vara möjligheten att vilket fordon från vilket europeiskt land som helst ska kunna köra genom Europa och använda eCall-tjänsten ifall en allvarlig olycka skulle inträffa. Interoperabilitet omfattar inte enbart tekniska lösningar utan även operativa aspekter.
 • Samordning: eCall-tjänsten kan endast fungera riktigt över hela Europa ifall tjänsten utvecklas på ett samordnat sätt mellan de olika länderna men att varierande nationella implementationer respekteras. Användandet av 112/E112 representerar det första steget i en samordnad ansats.

För att adressera interoperabilitet och samordning i implementationen av eCall har följande generella mål identifierats för de europeiska piloterna:

 • Definiera operativa och funktionella krav som är nödvändiga för att uppgradera alla delar (räddningssystem som är integrerade hos larmmottagningscentralerna, telekommunikaton, 112/E112 etc.) av tjänstekedjan för hanteringen av eCall
 • Implementera tillgängliga europeiska eCall-relaterade standarder
 • Implementera nödvändiga uppdateringar av teknisk och operationell infrastruktur
 • Identifiera möjliga användningsområden för eCall-systemet ur ett värdeskapande perspektiv för offentlig och/eller privat verksamhet
 • Producera träningsmaterial för eCall-operatörer
 • Fastställa certifieringsrutiner avseende eCall-tjänsters utrustning i samarbete med CENs projektteam
 • Ta fram rekommendationer för aktiviteter för att förbereda ett införande eller att införa eCall i Europa
 • Marknadsföra pilotresultat och best practice gentemot andra medlemsstater som inte medverkar i HeERO-piloten
 • Demonstrera interoperabilitet och kontinuitet hos en harmoniserad eCall-tjänst i hela EU
 .
 .
 .